Friday, February 3, 2012

ဂျာေအးသူ့အေမရုိက်တဲ့ကိန်း ဆုိက်ေနဦးမှာပဲ

Interview by DVB (Democratic Voice of Burma)

Published on February 3, 2012 by ေနသွင်
မြကာခင်က ထုတ်ြပန်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ကိန်းဂဏန်းေတွအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာေရးနှစ်အတွက် အစိုးရအသံုးစရိတ်မှာ ကျပ်ေငွ ကုေဋေပါင်းများစွာ လိုေငွြပေနတယ်လို့ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ နုိင်ငံြခားကို ကျပ်ေငွ ကုေဋကုဋာေပါင်းများစွာ ေပးဆပ်ရမှာေတွ ရှိပါတယ်။

သယံဇာတေတွ ြကွယ်၀တယ်လို့ အစဉ်အလာ နားလည်ထားြကတဲ့ ြမန်မာြပည်အတွက် အခုလို အေြခအေနေတွ ဘာေြကာင့် ြဖစ်ရသလဲ။အေမရိကန်နုိင်ငံ ဘာကေလတက္ကသိုလ်မှာ နုိင်ငံေရး သိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့အတွက် ဆည်းပူးေနတဲ့ ကိုမင်းဇင်က အစိုးရရဲ့ ေငွေြကးသံုးစွဲတဲ့ေပါ်လစီ အမှားေြကာင့်လုိ့ သံုးသပ်ပါတယ်။

ဒါေြကာင့် အစိုးရေငွေြကးသံုးစွဲတဲ့ ေပါ်လစီကို အေြခခံကျကျ မေြပာင်းလဲနိုင်ရင် အေြခခံ ြပည်သူလူထု ဆင်းရဲသံသရာကေန မလွတ်ေြမာက်နိုင်ဘူးလို့ သံံုးသပ်ပါတယ်။ ကိုမင်းဇင်ကို ဆက်သွယ် ေမးြမန်းထားပါတယ်။

အစိုးရက ဘတ်ဂျက် လိုေငွြပေနတယ်လို့ ထုတ်ြပန်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါ အံ့ဩစရာ ြဖစ်သလားဗျ။

“ခက်တာက ြမန်မာြပည်မှာ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ ပတ်သက်လုိ့ ရှင်းလင်းြမင်သာမှု မရှိေတာ့ ကျေနာ်တုိ့က ဘယ်ကိန်းဂဏန်းေတွကို အားကုိးြပီး ေြပာရမှာလဲ။ ဒီလုိမျိုးြပတဲ့ ကိန်းဂဏန်းေတွက အာဏာရှိသူေတွရဲ့ သူတုိ့အကျိုးစီးပွားအတွက် တကွက်ချန်ြပီး ေြပာတာလား၊ တကွက်ပို ေြပာတာလားဆုိတာ တွက်ရတာ သိပ်ခက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆုိေတာ့ အစုိးရရဲ့ စာရင်းအရြကည့်မယ်ဆုိရင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဆုိြကပါေတာ့။ ဗမာြပည်ရဲ့ ပုိ့ကုန်သွင်းကုန် ပမာဏကို ြကည့်မယ်ဆုိရင် ပုိ့ကုန်က အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၈ ဒဿမ ၇ ဘီလီယံေလာက် ရှိြပီးေတာ့ သွင်းကုန်က ၅ ဘီလီယံေလာက် ရှိတယ်။ သေဘာက ကျေနာ်တုိ့က ပုိ့ကုန်ကပုိများြပီး သွင်းကုန်က နည်းေနတယ်။ ကုန်သွယ်ေရးမှာေတာ့ အပုိထွက်တယ်။ တခါ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေတွက အများြကီး၀င်ေနတယ်။ ဒီလုိအေြခအေနေတွမှာ ဘာေြကာင့် ဘတ်ဂျက်က လုိေငွြပေနရတာလဲ။ ဘယ်ေနရာေတွမှာ ပုိသုံးေနသလဲ၊ ဒါေတွနဲ့ ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ရှင်းလင်းထင်သာတဲ့ တာ၀န်ခံမှု မရှိဘူးဆုိရင် သိရခက်ပါတယ်။ တခါ လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာေတွ လွတ်လပ်တဲ့ ပညာရှင်ေတွက ဒါကုိစစ်ေဆးခွင့် မရှိဘူးဆုိရင်လည်း ကျေနာ်တုိ့ဘက်က အေတာ်ကို သုံးသပ်ေြပာဆုိရတာ ခက်ပါတယ်။ သုံးသပ် မေြပာဆုိနုိင်ဘူး ဆုိရင် ဘာြဖစ်မလဲဆုိေတာ့ စိတ်မှန်းနဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အြပစ်တင်တာ ေ၀ဖန်တာပဲ ြဖစ်ေနမှာပါ။”

မြကာခင်က ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ အိုင်အမ်အက်ဖ် (အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေငွေြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့) ရဲ့ အြကံြပုချက် ရှိပါတယ်။ ြမန်မာြပည် အနားမှာ တကယ်တမ်း စီးပွားေရးတုိးတက်တဲ့ နိုင်ငံေတွရှိတယ်။ ဒီအားသာချက်ကို အသံုးချနုိင်ရင် အာရှမှာ စီးပွားေရးတိုးတက်တဲ့ နုိင်ငံြဖစ်လာမယ်။ ပထ၀ီအေနအထား၊ နုိင်ငံတည်ေနရာ ဆုိတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ေတွကတည်း ဒီအတုိင်းရှိခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ဆိုလိုတာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ေတွက အစိုးရက ဒီအခွင့်အလမ်းကို အသံုးမချနုိင်ခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျုိး သက်ေရာက်မေနဘူးလား။

“ကျေနာ်ြမင်တာကေတာ့ အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံေတွက ြမန်မာနုိင်ငံကုိ စိတ်၀င်စားတယ်။ ဒီအခွင့်အလမ်းေတွကို အသုံးချချင်တယ်။ အရင်က အသုံးမချခဲ့လုိ့လားဆိုေတာ့ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အဓိကြဖစ်ေနတာက ြမန်မာနုိ်င်ငံမှာက အရင်အစုိးရအဆက်ဆက် အခုချိန်ထိ ေြပာလို့ရပါတယ်။ သူတုိ့က စီးပွားေရးမှာ သယံဇာတကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံတဲ့ အဲဒီကဏ္ဍကို သိပ်ြပီးဦးစားေပးခဲ့တယ်။ အဲဒီကဏ္ဍကို ဦးစားေပးတဲ့အခါကျေတာ့ လာသမှျ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေတွနဲ့ ကုန်သွယ်မှုေတွက များေသာအားြဖင့် သဘာ၀ဓာတ်ေငွ့တုိ့၊ သစ်တုိ့၊ ေကျာက်မျက်ရတနာတုိ့၊ ေရအားလှျပ်စစ်၊ ဒီလုိကိစ္စေတွမှာပဲ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံတာ များတဲ့အခါကျေတာ့ ဒါေတွက ေငွပင်ေငွရင်းနဲ့ ေဇာင်းေပးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စြဖစ်တယ်။ ေငွပင်ေငွရင်း ရှိတဲ့သူေတွသာလှျင် အကျိုးအြမတ် အများြကီးရပါတယ်။ ဒါေြကာင့်မုိ့လည်း စစ်တပ်က ဦးစီးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီေတွ၊ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားေရးသမားေတွပဲ အကျိုးေကျးဇူး ြဖစ်ထွန်းြပီးေတာ့ ဒီလုပ်ငန်းေတွက တုိင်းြပည်အတွက် အလုပ်အကုိင် မဖန်တီးေပးနုိင်ဘူး။ တနည်းအားြဖင့် လယ်ယာကဏ္ဍေတွလုိ ကိစ္စမျိုးေတွမဟုတ်ဘူး။ ကုန်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းလုိ ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ အခါကျေတာ့ သာမန်လူေတွအတွက်က အကျိုးစီးပွား မြဖစ်တာပါ။ ဒါေပမယ့် ကိန်းဂဏန်းအရေတာ့ တုိင်းြပည်တုိးတက်နုိင်တယ်၊ ချမ်းသာနုိင်တယ်။ ဒါေပမယ့် စီးပွားေရးေပါ်လစီမှာ ဘယ်ကဏ္ဍကို ေဇာင်းေပးြပီး ြမှင့်တင်မှာလဲဆုိတဲ့ မူ၀ါဒက အေရးြကီးပါတယ်။ အဲဒီမူ၀ါဒက ခုချိန်ထိ သယံဇာတ ထုတ်ေရာင်းတဲ့နယ်ပယ်မှာ ေဇာင်းေပးေနမယ်။ ေနာက်ေနာင်မှာလည်း အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံေတွက လာမှာပဲ။ အခုြမန်မာြပည်ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းကို ြကည့်မယ်ဆုိရင် အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံေတွက စိတ်၀င်စားေနတယ်။ ထုိင်းနုိင်ငံ၊ တရုတ်နုိင်ငံ၊ ဒီနုိင်ငံေတွ အကုန်လုံးကလည်း ဘယ်မှာြမှုပ်နှံမလဲဆုိေတာ့ ဒီသဘာ၀ သယံဇာတ နယ်ပယ်မှာ ြမှုပ်နှံမှာပါ။ အကျိုးေကျးဇူးက အလုပ်အကုိင် မဖန်တီးေပးနုိင်ဘူး။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားေတွ မေပါ်နုိင်ဘူး။ လူများစုြကီးကလည်း စီးပွားေရးရဲ့ အကျိုးေကျးဇူးကို မခံစားနုိင်ဘူး ြဖစ်ေနမှာပါ။ ကိန်းဂဏန်းအရေတာ့ စီးပွားေရး တုိးတက်ေကာင်း တုိးတက်ေနမယ်၊ ဒါေပမယ့် အဲဒီအကျိုးေကျးဇူးကိုေတာ့ လူထုက ခံစားရဖုိ့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။”

သဘာ၀သယံဇာတ အေြကာင်းေြပာေတာ့ ကျေနာ်တို့ဆီမှာ သဘာ၀သယံဇာတေတွ ေပါတယ်၊ ထုိင်းကို (ဓာတ်ေငွ့) ေရာင်းေနတာေတွ ေတွ့ရတယ်။ သိရတယ်။ ဒီက ရတဲ့ ေငွက နည်းမှာမဟုတ်ဘူး ဆုိတာ တွက်ြကတာေပါ့။ အစိုးရက တကယ်တမ်း ဘတ်ဂျက်ကို ထုတ်ြပန်လုိက်ေတာ့ လုိေငွြပေနတယ် ဆုိတာမျုိး ြဖစ်ေနတယ်။ ကျေနာ်တို့က ေရာင်းတဲ့ ပိုက်ဆံေတွက ဘယ်ေရာက်သွားသလဲ။ ေရာင်းတဲ့ နိုင်ငံေတွက ကျေနာ်တို့ကို အေြကွးနဲ့ နှိမ်ေနတာလား။ ဘယ်လိုြဖစ်နိုင်မလဲ။

“သုေတသန လုပ်တဲ့သူေတွမှာ သုံးသပ်ြကတာ ဘာရှိလဲဆုိေတာ့ ဥပမာ ဗမာနုိင်ငံကေန ထုိင်းကုိ သဘာ၀ဓာတ်ေငွ့ေတွ ေရာင်းတဲ့၀င်ေငွဟာ တနှစ်ကုိ အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၁ ဘီလီယံကေန ၁ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံထိ ရှိပါတယ်။ ဥပမာဆုိပါေတာ့ ဘန်ေကာက်တြမို့လုံးက လှျပ်စစ်ရဲ့ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်းက ဗမာြပည်ရဲ့ သဘာ၀ဓာတ်ေငွ့နဲ့ လည်ပတ်တာပါ။ အဲဒီအခါကျေတာ့ ဥပမာ ၂၀၀၆ – ၂၀၀၇ မှာဘတ်ဂျက်ေငွ လဲလှယ်မှုအရဆုိရင် ၁ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံ ေလာက်ဆုိတာကို ြမန်မာေငွနဲ့ဆုိရင် အများြကီးရမယ်။ ထရီလီယံ (သန်းေပါင်း ၁ သန်း) နဲ့ ချီြပီး ရပါတယ်။ အများြကီးရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဗမာနုိင်ငံရဲ့ ကျပ်ေငွနဲ့ ေဒါ်လာနဲ့ လဲလှယ်မှု စနစ်အရဆုိရင် ၁ ေဒါ်လာကုိ ၆ ကျပ်နဲ့ပဲ လဲမယ်ဆုိရင် ရတဲ့၀င်ေငွက တုိင်းြပည်ကုိ ၀င်တဲ့၀င်ေငွက ထရီလီယံ မဟုတ်ေတာ့ဘဲ ၇ ဒဿမ ၂ ဘီလီယံကျပ်ေလာက်ပဲ ြဖစ်သွားမှာပါ။ သေဘာကေတာ့ ေငွလဲလှယ်မှုပမာဏက တရား၀င်နှုန်းက ၁ ေဒါ်လာကုိ ၆ ကျပ်၊ တရားမ၀င်နှုန်းက ၁ ေဒါ်လာကို ၁ ေထာင်ြဖစ်ေနေတာ့ အာဏာရှိေနတဲ့သူေတွက ရတဲ့၀င်ေငွကို ဘယ်နှုန်းနဲ့ ြပတယ်ဆုိတဲ့ အေပါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကျေနာ်တုိ့က မသိနုိင်ပါဘူး။

“အရင်ေခတ်အဆက်ဆက်မှာလည်း ဘတ်ဂျက်ကုိ လူထုကို ချြပတာမိျုး၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေြပာြပတာမျိုး မရှိေတာ့ ရတဲ့၀င်ေငွေတွကို ဘယ်ေငွလဲနှုန်းနဲ့ စာရင်းသွင်းြပီးေတာ့ ဘယ်လိုသုံးစဲွေနသလဲ၊ ဆုိလိုတာက တုိင်းြပည်ရဲ့ ၀င်ေငွေတွကို ဥပမာ ေနြပည်ေတာ်လုိ ေနရာမျိုးေဆာက်တယ်။ ေနြပည်ေတာ်ကို ေဆာက်တာဆုိရင် အုိင်အမ်အက်ဖ်ရဲ့ ေထာက်ြပချက်အရဆုိရင် ဂျီဒီပီရဲ့ ၁ ကေန ၂ ရာခုိင်နှုန်းေလာက်ကုိ သုံးပါတယ်။ တနှစ်ကုိ ေနြပည်ေတာ်အတွက် စရိတ်က အနည်းဆုံး ေဒါ်လာသန်း ၂၀၀ ေကျာ်ေလာက် သုံးတယ်လုိ့ သူတုိ့ေြပာတယ်။ ကျေနာ်ဆုိလုိချင်တဲ့သေဘာက ကိန်းဂဏန်းေတွ အများြကီးပဲ။ ဒီကိန်းဂဏန်းေတွကို ဘယ်လိုစာရင်းြပေနသလဲ၊ တရား၀င်ေငွလဲနှုန်းနဲ့ စာရင်းြပေနသလား၊ ဒါမှမဟုတ် တရားမ၀င်နှုန်းနဲ့ စာရင်းြပေနသလား။ အဲဒီြကားထဲမှာရှိတဲ့ ကွာဟချက်ေတွကို ဘယ်သူေတွက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သုံးစဲွေနသလဲ၊ ကျေနာ်တုိ့ မသိရပါဘူး။ ဒါေြကာင့်မုိ့ ကျေနာ်ေြပာချင်တာက ေငွလဲနှုန်းြပဿနာက အေရးြကီးတယ်။ တချိန်တည်းမှာလည်း ြမင်သာရှင်းလင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်။ အခုချိန်မှာ လွှတ်ေတာ်ေတွေပါ်လာြပီ၊ လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာေတွေပါ်လာြပီ။ အဲဒီေတာ့ လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာေတွနဲ့ လွှတ်ေတာ်ကလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ြပီး စုံစမ်း စစ်ေဆးတာေတွ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆုိရင်ေတာ့ အဲလိုပဲ ဂျာေအးသူ့အေမရုိက်တဲ့ကိန်း ဆိုက်ေနဦးမှာပဲ။”

အုိင်အမ်အက်ဖ်က အြကံြပုချက်တခုကိုပဲ ြပန်ေကာက်ချင်ပါတယ်။ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင်းအြမစ်ေတွကို လူသားအရင်းအြမစ်၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ တည်ေဆာက်တဲ့ ေနရာမှာ အသံုးချရမယ်ဆုိတာမျုိးေပါ့၊ ကျေနာ်ထင်တယ် ဒါအသစ်မဟုတ်ဘူး။ လူသားအရင်းအြမစ်ဆုိတာ န၀တ၊ နအဖ ေခတ်ကတည်းက အစိုးရ သတင်းစာေတွမှာ ေတွ့ခဲ့ရတာပဲ။ ဒါေပမယ့် လက်ေတွ့မှာ ကျေနာ်တို့နိုင်ငံက ြပီးခဲ့တဲ့နှစ်ေတွမှာ ြပန်ြကည့်ရင် အေြခခံလူထုရဲ့ စီးပွားေရးဘ၀ေတွက ဆုိးြမဲဆိုးခဲ့တယ်ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ကျေနာ်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘာေတွ မှားခဲ့လဲ။

“ဆိုးတာကေတာ့ ြမန်မာြပည်ရဲ့ ရတဲ့ေငွေြကးကို တုိင်းြပည်အတွက် တကယ် လိုအပ်တဲ့ ေနရာေတွမှာ ြပန်ြပီး ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လံုး၀ မရှိတာပါပဲ။ ဒါေတွက လုပ်ြကံေြပာစရာ မလိုပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ လူသားဖွ့ံြဖိုးမှု ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းေတွမှာဆိုရင် ဘာေတွ ေတွ့နုိင်လဲဆိုေတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံဟာ ေဒသတွင်းမှာ ကေမ္ဘာဒီးယား၊ လာအိုတို့ထက် နိမ့်ပါတယ်။ ြမန်မာြပည်ရဲ့ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူေနမှုဘ၀ အဆင့်အတန်းဟာ လာအို၊ ကေမ္ဘာဒီးယားထက် ပိုနိမ့်တယ်လို့ သူတို့က ေြပာတာ ရှိပါတယ်။ တချုိ့ ကိစ္စေတွ ဆိုရင် ကျေနာ်တို့ စာရင်းအင်းေတွ ဖတ်လို့ရှိရင် အင်မတန်မှကို ရင်နာစရာ ေကာင်းပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် ြမန်မာနိုင်ငံမှာ မိသားစု တခုက သူတို့၀င်ေငွရဲ့ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းကို အစားအေသာက်မှာ သံုးရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စာရင်းပါ။ ဆရာဦးြမင့်တို့လည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ေြပာထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီစာရင်းဟာ ကေမ္ဘာဒီးယားတို့ လာအိုတို့ထက် အများြကီး ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ဆိုးသလဲ ဆိုရင် ပါလက်စတိုင်းမှာ စစ်ြဖစ်ေနတဲ့ ဂါဇာ ေဒသက လူေတွေတာင်မှ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းပဲ သံုးပါတယ်။

“ဒါက ဘာကိုြပေနလဲဆိုရင် တိုင်းြပည်သိပ်ြပီးေတာ့ ဆင်းရဲတယ်၊ လူေတွဟာ ေန့စဉ် နပ်မှန်ေအာင် မနည်းလုပ်ေနရတယ်ဆိုတာကို အချက်အလက် အရ ေပါ်ေနတာဗျ။ ဘာြပဿနာလဲ ဆိုေတာ့ တိုင်းြပည်မှာ ြမင်သာ ထင်သာတဲ့ အြကမ်းဖက်မှုေတွ၊ သတ်ြဖတ်မှုေတွ၊ လူ့အခွင့်အေရး ချုိးေဖာက်မှုေတွ ရှိသလိုပဲ၊ မြမင်ရဘဲနဲ့ လူေတွဟာ အြကမ်းဖက် ခံေနရတယ်။ အဲဒါ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ မူ၀ါဒ ဘာကို ဦးစားေပးမှာလဲ။ ကာကွယ်ေရး၊ လံုြခံုေရးကိုပဲ ဦးစားေပးြပီးေတာ့ လူထုဘ၀ ဖွ့ံြဖိုးမှုကို ဦးစားမေပးတာက ဘယ်ေလာက်ပဲ သတင်းစာြကီးထဲမှာ စာလံုးမည်းေတွနဲ့ ေရးေန၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ အချက်အလက်ေတွအရ ြကည့်မယ်ဆိုရင် အစိုးရဟာ ရတဲ့ တိုင်းြပည်ရဲ့ ေငွပင်ေငွရင်းကို လူထုဘ၀အတွက် အကျုိးရှိေစမယ့် ကျန်းမာေရး ပညာေရးအတွက်မှာ မရှိဘူး။ လံုြခံုေရးနဲ့ ကာကွယ်ေရးမှာ ပိုြပီး လုပ်ေနတာကို ြပတယ်။ အဲေတာ့ ဘာြဖစ်လဲဆိုေတာ့ လူတေယာက်ကို သတ်လိုက်တယ်၊ ေထာင်ချလိုက်တယ်ဆိုတာ လူတေယာက် တမိသားစုလံုးေတာင် နစ်နာသွားေစနိုင်တယ်။ ဒုက္ခေရာက်သွားနိုင်တယ်။ ဘ၀ ပျက်သွားနိုင်တယ်။ ကျန်းမာေရးနဲ့ ပညာေရးလိုေနရာမှာ အသံုးစရိတ်ကို ေလှျာ့ချတာဟာ တိုင်းြပည်မှာ ပညာမဲ့တဲ့၊ ကွျမ်းကျင်မှုမဲ့တဲ့ လုပ်သားေတွ မျုိးဆက်လိုက် ေပါ်လာတာ ြဖစ်လာနုိင်တယ်။ အာဟာရ ချုိ့တဲ့သူေတွ၊ ဉာဏ်ရည်မမီတဲ့ကေလးေတွ မျုိးဆက်လိုက် ြဖစ်သွားမယ့် သေဘာ ြဖစ်ပါတယ်။”

“ဒါေြကာင့်မို့ ကျေနာ် ြမင်တာက ြမင်သာထင်သာ မရှိဘဲနဲ့ အြကမ်းဖက်အေြခအေနကို ရပ်တန့်ဖို့ ဆိုရင် အစိုးရအေနနဲ့ သူ့ရဲ့ မူ၀ါဒကို အေြခခံကျကျ ေြပာင်းဖို့ လိုတယ်။ အထူးသြဖင့် ကျေနာ်ေြပာချင်တာက ဒီလိုေြပာင်းလဲ ြပုြပင်မှုေတွ လုပ်တဲ့အခါမှာ ထိေရာက်မှု၊ ြမန်ဆန်မှု တခုတည်းကို ြကည့်လို့မရပါဘူး။ တရားမှျတမှု ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ကျေနာ်တို့ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သယံဇာတ အားလံုးနီးပါးဟာ တုိင်းရင်းသားေဒသေတွမှာ ရှိတာြဖစ်ပါတယ်။ အခု ြဖစ်ေနတာက သယံဇာတေတွကို လုိသလို ထုတ်သံုးြပီးေတာ့ တိုင်းရင်းသားေဒသေတွမှာ ဘာမှ အကျုိးခံစားခွင့် မရှိတာ ေတွ့ရပါတယ်။ အခု ကျေနာ်တို့ ြမစ်ဆံုေရကာတာ ကိစ္စဆိုရင် ကချင်ေတွ ဘယ်ေလာက် ဒုက္ခ ခံစားရလဲ။ အများြကီးရှိပါတယ်။ ရခိုင်မှာလည်း သူတို့ရဲ့ သဘာ၀ဓာတ်ေငွ့အကျုိးကို သူတို့ မခံစားရဘူး။ ကျေနာ် ေြပာချင်တာက ထိေရာက်မှုတင် မဟုတ်ဘူး၊ မှျတမှု၊ အကျုိးသက်ေရာက်မှုကိုပါ ထည့်စဉ်းစားရမယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားေပါင်းစံု ေနတဲ့နိုင်ငံ ြဖစ်တဲ့အတွက် အကျုိးေကျးဇူးကို အားလံုး ခံစားခွင့် ရှိသင့်တယ် ဆိုတာကို မူ၀ါဒ ချမှတ်သူများ အေနနဲ့ ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ကျေနာ် ထင်ပါတယ်။”

No comments: